ช่องรายการ SUNBOX RECEIVER ระบบ KU-band  (จานทึบ สีๆ)

ช่องรายการ SUNBOX RECEIVER ระบบ C-band  (จานดำตระแกรง)